Bogumił Burzyński

Bogumił Burzyński

Artysta Rzeźbiarz

Bogumił Burzyński, rzeźbiarz, sculptor, portfolio

Bogumił Burzyński, rzeźbiarz, rzeźba, pomniki

Realizuje rzeźby pomnikowe, rzeźby parkowe, portrety, małe formy rzeźbiarskie, statuetki i medale: Jest autorem Pomników: Bł. Ks. Adolpha Kolpinga w Niemczech, pomników w „Galerii Artystów Katowic”: Z. Cybulskiego, K. Stryi, Ligonia, A. Śląskiej, 

S. Hadyny, A. Urbanowicza. Rzeźby „Świetlika – ducha opiekuńczego miasta Bytom”. Pomników w miejscach pamięci narodowej między innymi nowego projektu mogiły i pomnika „Harcerzom i powstańcom śląskim – obrońcom Katowic 1939”. Rzeźb w śląskich kościołach: monumentalnej kompozycji 108 błogosławionych z rzeźbami portretowymi postaci bł. ks. 

E. Szramka i bł. ks. J. Czempiela w katowickiej Katedrze Archidiecezjalnej, rzeźby Matki Bożej „Jaworznickiej” w Kaplicy Sanktuarium Maryjnego w Jaworznie, rzeźb w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach Brynowie, rzeźb

 i witraża w kościele św. Wojciecha w Zabrzu. Tablic okolicznościowych z portretami m.in. Ojca Św. Jana Pawła II, kard. S. Wyszyńskiego, kard. A. Hlonda, 

W. Korfantego, K. Wolnego, tablic „Solidarności”

, „9 z Wujka”, „75 rocznicy I Sesji Sejmu Śląskiego”. Statuetek i medali: „Nagrody Korfantego”, a także „Szczygliczka śląskiego śpiewania” oraz nagród filmowych, nagród dla lekarzy, instytucji i klubów sportowych, Honorowej Odznaki Miasta Katowic, medalu „Solidarności” Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego, medalu „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”oraz statuetek dla teatrów, szkół, klubów sportowych, tablic patronów szkół i osób zasłużonych dla województwa śląskiego. 


A creator of monument sculptures, park sculptures, portraits, small sculptural forms, statuettes and medals. He has made several monuments: the blessed father Adolph Kolping’s one in Germany, the ones of Z. Cybulski, K. Stryja, S. Ligoń, A. Śląska and S. Hadyna in the Gallery of Katowice Artists, the sculpture “Świetlik”– the Protective Spirit of Bytom, monuments in the Places of National Memory, among others the new design of the tomb „For the Boy Scouts and Silesian Insurgents – Defenders of Katowice in 1939”. 

Bogumił has also created sculptures in Silesian churches: the monumental composition of 108 blessed ones’ portrait sculptures, among others those of blessed father E. Szramek and blessed father J. Czempiela in the Katowice Diocese Cathedral the sculpture of the Jaworzno Mother of God in the chapel of the Holy Mary Sanctuary in Jaworzno sculptures in the Raising of the Cross Church in Katowice Brynów sculptures and a stained-glass window in the Saint Adalbert Church in Zabrze. 

Among other things: plates for special occasions with portraits of the pope John Paul II, cardinal S. Wyszyński, cardinal A. Hlond, W. Korfanty, K. Wolny, plates “Solidarity Movement”, “9 from the Wujek Coal-Mine“, “75th Anniversary of the First Session of the Silesian Region Parlament”. 

Statuettes and medals of “Korfanty Award” and “Szczygliczek of Silesian Singing”, prizes for the film industry, doctors, different institutions and sports clubs, “Honorary Decoration of the City of Katowice”, a medal for the Solidarity Movement of the Śląsko- Dąbrowski District, a medal “Meritorious for Polish Sailoring”, statuettes for theatres, schools, sports clubs, plates of school patrons and people of merit for the Silesian Region.

Bogumił Burzyński

Urodzony 9 czerwca 1957 roku 

w Katowicach. Absolwent „Szkoły Kenara” w Zakopanem. W 1986 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Realizuje rzeźby pomnikowe, rzeźby parkowe, portrety, małe formy rzeźbiarskie, statuetki i medale. 


Silesian sculptor, was born on 9th June 1957 in Katowice.
A graduate of The Kenar School in Zakopane. He finished his studies at the Academy of Fine Arts in Cracow in 1986 specializing in sculpture. 

A creator of monument sculptures, park sculptures, portraits, small sculptural forms, statuettes and medals.